Danko Končar nepravomoćno izgubio spor oko udjela Glasa Istre

0
Vinka Cetinski i Danko Končar
Vinka Cetinski i Danko Končar

Trgovački sud u Pazinu nepravomoćno je presudio brisanje založnog prava u korist tvrtke Kermas ulaganja  na čitavom nizu nekretnina u Umagu, Puli i Rovinju u vlasništvu Arting radija, tvrtke Mirka Cetinskog. Kermas ulaganja je dužan vratiti Mirku Cetinskom dvije bjanko zadužnice koje su ovjerene kod javnog bilježnika Mirne Pliško iz Pule na iznos od 1.000.000 kuna svaka te običnu zadužnicu na iznos od 14.112.439,70 kuna.

Također, u još uvijek nepravomoćnoj presudi, utvrđuje se da su bez učinka odredba čl. 5. Ugovora o ortakluku s elementima zajma od 1.7.2008., u kojoj je navedeno da se Aritng radio Rovinj obvezuje izvršiti prijenos poslovnih udjela Glasa Istre d.o.o. na Kermas ulaganja čim se ispune uvjeti za upis u knjigu poslovnih udjela, te odredba čl. 2. Sporazuma o realizaciji ugovora o poslovno-tehničkoj suradnji i ortakluku radi stjecanja udjela u Glasu Istre d.o.o. od 15.11.2009., u kojoj ugovorne strane suglasno utvrđuju da će prijenos poslovnih udjela Glasa Istre d.o.o. na Kermas ulaganja sukladno odredbama Ugovora o poslovno-tehničkoj suradnji i Ugovora o oratkluku s elementima zajma iz čl. 1. tog Sporazuma biti realiziran čim se ispune uvjeti za upis u knjigu poslovnih udjela.

U tužbi Artinga ističe se da nakon što je prvotužitelj izvršio svoju ugovornu obvezu te za tuženika kupio udjele u društvu Glas Istre d.o.o., upisao se kao stjecatelj u knjigu poslovnih udjela društva Glas Istre d.o.o., a zatim je zatražio od tuženika da s njim sklopi ugovor o prijenosu poslovnih udjela sa imena prvotužitelja na ime tuženika u skladu sa člankom 5. Ugovora o ortakluku, navodi se u nepravomoćžnoj presudi. Po pozivu prvotužitelja na sklapanje ugovora o prijenosu poslovnih udjela, tuženik je izjavio da odbija sklopiti takav ugovor uz tvrdnju da je sa prvotuženikom sklopio samo Ugovore o zajmu za ukupni iznos od 13.813.346,19 kn te je istodobno od prvotužitelja zatražio isplatu navedenog iznosa kao dospjele tražbine.

Tužitelji smatraju da iz navedenog očitovanja tuženika proizlazi da je prema tužiteljima postupao prijevarno, na način da je namjerno doveo zakonskog zastupnika prvotuženika u zabludu glede cilja pravnog posla, i time ga naveo da sklopi Ugovor o zajmu od 1.9.2008., Ugovor o ortakluku sa elementima zajma od 1.7.2008., Anex ugovora o zajmu od 27.7.2009. i Anex ugovora o zajmu anexu ugovora o zajmu od 24.12.2009. i da je tuženik pri tome znao da će tužitelji novčana sredstva utrošiti isključivo za kupnju poslovnih udjela u društvu Glas Istre d.o.o. za račun tuženika, te da ova novčana sredstva nisu potrebna prvotuženiku za njegovo redovno poslovanje i da ih on za takvu svrhu neće niti koristiti niti ih može vratiti tuženiku.

Tuženik Kermas ulaganja d.o.o. protivio se tužbi i tužbenom zahtjevu navodeći u bitnome da nije dao zajam prvotužitelju s ciljem da u njegovo ime ili za njegov račun kupi poslovne udjele u Glasu Istre d.o.o te da prvotužitelj ima prema tuženiku isključivo obvezu vraćanja zajma, i da su bez učinka pravni poslovi sklopljeni između prvotužitelja i tuženika - Ugovor o poslovno-tehničkoj suradnji od 7.11.2007., Ugovor o ortakluku s elementima zajma od 1.7.2008. i Sporazum o realizaciji ugovora o poslovno-tehničkoj suradnji i ortakluku radi stjecanja udjela u Glasu Istre d.o.o. od 15.11.2009.

Djelomično osnovani tužbeni zahtjevi

Tužbeni zahtjev po tužbi tužitelja Arting radio d.o.o. u stečaju i Mirka Cetinskog protiv tuženika Kermas ulaganja d.o.o. je  djelomično osnovan. Tužbeni zahtjev po tužbi tužitelja Kermas ulaganja d.o.o. protiv tuženika Arting radio d.o.o. u stečaju je djelomično osnovan, navodi se u nepravomoćnoj presudi u kojoj se navode i iskazi svjedoka.

Svjedok Igor Brajković, u bitnome je izjavio da je kao predstavnik malih udjeličara Glasa Istre d.o.o. sudjelovao u pregovorima o prodaji njihovih udjela, prvi kontakti ostvareni su sa Mirkom Cetinskim kao predstavnikom Arting radia a kasnije i sa Vinkom Cetinski kao predstavnicom Kermas ulaganja, a oko tehničkih detalja ugovora sa Kristijanom Pilatom, koji je imao nekakve veze sa financijama, računovodstvom Kermas ulaganja. Prvi kontakt ostvaren je na način da je dobio poziv od Mirka Cetinskog, da postoji interes za pregovore oko prodaje udjela, te su dogovorili sastanak. Do tada i u tom trenutku imali su kontakte sa još mogućih kupaca udjela. Na sastanku sa Mirkom Cetinskim bilo je rečeno da nastupa kao predstavnik Arting radia, a kao partnera predstavio je Kermas ulaganja.

Na tom sastanku napravili su kratko pismo namjere kojeg su naslovili na Kermas ulaganja. Mali udjeličari Glasa Istre nisu željeli prodati svoje udjele Albertu Faggianu kao predstavniku Puljanka grupe, a od strane Novog lista i nakon kontakta nisu dobili naznaku da će dogovor okončati pisanim ugovorom. Udjeli su prodani Arting radiju, izjavio je Brajković.

Svjedok Vinka Cetinski, u bitnome je izjavila da joj se 2006. obratio Danko Končar, zajedno su osmislili projekte za područje Istre, a jedan od 12 projekata bio je i projekt Glas Istre. Formalno je bila član uprave društva u kojem je vlasnik bio Danko Končar, nikada nije upravljala financijama, on je donosio sve odluke, a operativno je njegove financijske odluke provodila njegova sestrična Danica Žagmešter. Stratešku odluku za ulazak u Glas Istre donio je Danko Končar... U 8. mjesecu 2008. došao je Danko Končar, napravljen je ugovor o ortakluku s elementima zajma, kojeg je pripremila po špranci te po elementima iz ponude. ... Nakon potpisivanja ugovora o ortakluku s elementima zajma, u kojem stoji suglasnost Kermas ulaganja Arting radiju za potpisivanje ugovora o prijenosu poslovnih udjela u Glasu Istre, pozvala je Igora Brajkovića da ga s tim upozna, te ako udjeličari pristanu na dinamiku plaćanja koju su odredili, da s time upozna male udjeličare, da će mu dati kontakt sa Kristijanom Pilatom, s kojim je potrebno dogovoriti sve ostale elemente ugovora koji je trebao biti realiziran u rujnu 2008.

Izjave svjedoka

Arting radio je čekao da bude sklopljen prvi ugovor o zajmu da bude siguran da može potpisati ugovor o prodaji udjela. Ugovor je sklopio Arting radio iz razloga što je to bila želja Danka Končara da cijeli posao ide preko tog društva a da se on ne eksponira u javnosti kao kupac tih udjela. Arting radio je upisan u knjigu poslovnih udjela Glasa Istre u 6. mjesecu 2010. Odvjetnika Nobila konzultiralo se u vezi kupnje tih udjela nakon Bažonove smrti, kada je izašla na vidjelo financijska situacija Glasa Istre, koju je iznio Faggian na prvom sastanku na aerodromu 25.2.2010., u organizaciji Ivana Jakovčića. Faggian je pitao Danka Končara da mu posudi 5 milijuna eura. Danko Končar uzeo si je vrijeme za razmisliti te je odlučio pustiti Faggiana da to sam riješi, a ovaj je već imao viziju na koji će način to riješiti. Nobilo je dao svoje pismeno mišljenje u svezi novonastale situacije i upozorio nju i Končara o mogućim posljedicama ukoliko se to ne sagleda s aspekta kaznenog zakona.

Zato su i imali sastanak u Rijeci na kojem smo bili Jakovčić, Nobilo, Faggian i ona. Razgovaralo se o iznalaženju financijskih mogućnosti za rješavanje situacije u Glasu Istre. I u Puli su imali sastanak u vezi izlazne strategije, na kojem je bio Danko Končar, Nobilo, Faggian i ona, 28.4.2010. Prijedlog poslovne suradnje je Faggian poslao u pisanom obliku odvjetniku Nobilu, riječ je o dopisu na listu 73 spisa. Njen suprug nije bio uključen u ove pregovore. Prvi ugovor o zajmu koji je zaključen na iznos od 3.550.000,00 kn odnosio se na 25% cijene za poslovne udjele u Glasu Istre, na iznos koji je trebao biti uplaćen u prvom navratu. Iza svakog plaćanja podnosio se izvještaj od strane Opertum savjetovanja, svima iz uprave Kermas ulaganja.

Končar je tražio prolongiranje roka za uplatu ostatka cijene, na način da se manji dio uplati u srpnju 2009. a ostatak najkasnije do 31.12.2009. Tako su napravljeni aneksi ugovora o zajmu i aneksi ugovora o prodaji udjela u Glasu Istre. Kako se približavao rok za isplatu preostalog iznosa cijene od 75% za udjele, Končar je tražio izvješće od Opertum savjetovanja. U tom izvješću je Danko Končar upoznat da se ugovor može prekinuti bez rizika za Kermas ulaganja. U par navrata održani su sastanci sa starom upravom Glasa Istre i županom za dobivanje suglasnosti za upis malih udjeličara u knjigu poslovnih udjela Glasa Istre, jer su oni prvotno sa tim bili odbijeni. Prava financijska situacija saznala se nakon dolaska Faggiana, navodi svjedokinja Cetinski.

Svjedok Albert Faggian, u bitnome je izjavio da mu ništa nije poznato o poslovnom odnosu stranaka. Član uprave je u društvu Glas Istre Novine d.o.o. Pula koje je tvrtka kćer trgovačkog društva Glas Istre d.o.o. u stečaju. Mirka Cetinskog vidio je jedan put u životu, negdje 2010. kada je zajedno sa Kristijanom Pilatom bio kod njega u kancelariji interesirati se o mogućnosti upisa u knjigu poslovnih udjela u Glasu Istre d.o.o., a prethodno je, možda mjesec dana ranije, kod njega bio i sam Kristijan Pilat po istom pitanju. Dopis na listu 73 spisa nastao je značajno kasnije, nakon što je kod njega došao Danko Končar, kojega prije toga nije poznavao, te također predložio da se tvrtka Arting upiše u knjigu poslovnih udjela Glas Istre d.o.o. Tada su načelno postigli neki dogovor o tome te su neke dogovorene teze i u tom dopisu. Nikada nije došlo do realizacije toga, navodi se u nepravomoćnoj presudi.

Svjedok Danica Žagmešter, u bitnome je izjavila da je u Kermas ulaganja d.o.o. bila zadužena za plaćanja. Kermas ulaganja d.o.o. je dao kredit Arting radiu d.o.o. u svrhu da Arting radio d.o.o. proširi svoju djelatnost, i radilo se o kupovini poslovnih udjela Glasa Istre. Dobila je obavijest od Vinke Cetinski da Kermas ulaganja d.o.o. daju kredit Arting radiu d.o.o., te je za to dobila potvrdu i od Danka Končara. Isplatu je vršila na temelju pisanog ugovora. Kermas ulaganja d.o.o. nije unaprijed imao sredstva na računu, već je namjenski od kreditora pribavljao sredstva prema potrebi. Na obavijesnom razgovoru je prvi put čula za Sporazum o realizaciji ugovora o poslovno – tehničkoj suradnji i ortakluku radi stjecanja udjela u Glasu Istre d.o.o., za Ugovor o ortakluku s elementima zajma i za Ugovor o poslovno – tehničkoj suradnji, izjavila je Žagmešter.

Zakonski zastupnik tuženika Danko Končar je kao stranka u bitnome izjavio da mu se 2008. obratio Mirko Cetinski s prijedlogom da mu financira poslovnu transakciju, imao je ideju da će on kupiti udjele od malih dioničara u Glasu Istre, i kasnije prodati Ježiću. Vezano za to došlo je do zaključenja ugovora o zajmu između Arting radija i Kermas ulaganja. Nije bio upoznat sa ugovorima o poslovno tehničkoj suradnji i o ortakluku s elementima zajma zaključenim između Kermas ulaganja po Vinki Cetinski i Arting radija po Mirku Cetinskom. Ti su se ugovori mogli zaključiti i kasnije u odnosu na datume koje nose. Kada bi ti ugovori doista bili zaključeni, u njima je moglo biti navedeno kao osiguranje prijenos navedenih poslovnih udjela u Glasu Istre. 2010. na molbu Mirka Cetinskog došlo je do produženja roka povrata zajma, a ni tada u ugovoru nisu spomenuti poslovni udjeli. Potvrdio je da je njegov potpis na pismu namjere pokazanom na listu 184 spisa. Sadržaj tog pisma nije on sastavio, a potpisao ga je u vrijeme kada se situacija drastično promijenila glede stanja u Glasu Istre. Htio je pomoći Mirku Cetinskom da riješi situaciju sa Arting radijom, rekao je Končar.

Posljednji komentari

Najnovije vijesti

Istarski Forum

Za sudjelovanje u Istarskom Forumu potrebna je prijava ili registracija i izrada profila

Prijava ili Registracija korisničkog računa