Fažanska udruga u pismu Vijeću oštro kritizirala načelnika Koraća

0
Radomir Korać
Radomir Korać

Udruga Duh Stare Fažane našem je portalu dostavila dopis i peticiju građana Fažane Općinskom vijeću Fažane u vezi s požarnom ugroženošću žitelja i i objekata na lokaciji zaštićene kulturno povijesne urbanističke celine Fažane (stara jezgra Fažane). U nastavku objavljujemo tekst peticije.

"Udruga Duh Stare Fažane želi Vam, u ime svojih članova i građana i vlasnika nekretnina u Fažani – potpisnika peticije u vezi neadekvatne protupožarne zaštite u staroj jezgri Općine Fažana, skrenuti pažnju na visoku ugroženost od požara kulturno povijesne cjeline Općine Fažana i objekata u staroj jezgri Fažane. Naime ovakvo, uvelike zabrinjavajuće, stanje protupožarne zaštite stare jezgre Fažane predstavlja status quo unatoč brojnim primjedbama, dopisima i apelima građanstva upućenim načelniku i pročelniku Općine Fažana, od kojih je posljednji spomenuta peticija koju Vam dostavljam na znanje u privitku ovog dopisa, a koju potpisuje 53 osoba među kojima su stanovnici Fažane te vlasnici nekretnina, boutique hotela i turističkog smještaja u Fažani.

Naime, do građevina koje se nalaze u samom centru stare jezgre Općine Fažana, a koja je zaštićena  kao kulturno povijesna urbanistička cjelina i kao takva upisana u registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, nije osiguran prohodan vatrogasni pristup za prolaz vatrogasnih vozila i vozila hitne pomoći.

O širenju ugostiteljskih terasa

Do takvog stanja opasnog po imovinu i živote svih koji borave u Fažani dovelo je dugogodišnje ponašanje načelnika Općine Fažana. Naime, načelnik, protivno važećim zakonima, samostalno upravlja javnim površinama, odnosno samostalno i netransparentno odlučuje o uvjetima i kriterijima za korištenje i ograničavanje korištenja javnih površina, zatim samostalno sklapa ugovore sa korisnicima javnih površina i određuje sve bitne elemente ugovora. Drugim riječima, načelnik već godinama uzurpira vlast Općinskog vijeća na koji način krši pozitivne propise Republike Hrvatske, a ponajprije odredbe Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi i Zakona o komunalnom gospodarstvu. Navedeni Zakon o komunalnom gospodarstvu, naime, propisuje da Općinsko vijeće općim aktom određuje upravno tijelo koje provodi Odluku o komunalnom redu. U slučaju Općine, međutim, taj posao obavlja bez ikakvog pravnog temelja, odnosno protivno važećim propisima, načelnik Fažane. Dalje, brojne odluke koje temeljem izmjena i dopuna Odluke o komunalnom redu od 18.05.2010.g donosi Načelnik opći su akti kojima se  uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga općine, te sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj samoupravi za njihovo donošenje ovlašteno  je isključivo predstavničko tijelo (vijeće), a ne načelnik kao izvršno tijelo općine.

 

Takvim prisvajanjem ovlasti, načelnik Fažane dopustio je te i dalje dopušta anarhično širenje terasa ugostiteljskih objekata na javnim površinama koje udovoljavaju uvjetima za vatrogasne pristupe, a koji su uvjeti propisani Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe donesenom na temelju Zakona o zaštiti od požara.

Najvažnija takva javna površina koja jedina neupitno udovoljava propisanim uvjetima za vatrogasne pristupe započinje kod rampe kod Badela te prolazi Titovom  rivom do Trga Sv. Kuzme i Damjana. Taj konkretni vatrogasni pristup koji direktno vodi do objekata u staroj jezgri u potpunosti je neprohodan u toku ljetnih mjeseci, i djelomično neprohodan u toku cijele godine, zbog prepreka koji se na njemu nalaze, a koje uključuju terase ugostiteljskih objekata i druge nepomične prepreke. Također, prepreke su postavljene i na drugim javnim površinama, uz eksplicitno ili implicitno odobrenje načelnika, a iste udovoljavaju propisanim tehničkim uvjetima i neophodne su za vatrogasne pristupe zbog čega mora biti osigurana njihova neprohodnost,.

Obilježavanje vatrogasnih putova

Istovremeno uz opisano ponašanje načelnika, svoje zakonske obveze krši i Jedinstveni upravni odjel Općine Fažana na čijem je čelu pročelnik. Naime, Jedinstveni upravni odjel svih ovih godina, pa čak niti nakon upućenih mnogobrojnih apela kojima se navedenom tijelu skreće pozornost na predmetnu situaciju, nije postupio u skladu sa zakonskim obvezama i putem komunalnog redarstva obilježio vatrogasne pristupe i osigurao njihovu prohodnost sukladno Zakonu o zaštiti od požara i Pravilniku o uvjetima za vatrogasne pristupe te sukladno dokumentima zaštite od požara koje je donijela Općina Fažana  2014.g.

Zbog ovakvog (ne)postupanja načelnika i pročelnika odnosno Jedinstvenog upravnog odjela, vozila hitne medicinske pomoći i vatrogasna vozila, u učestalim zdravstvenim i požarnim intervencijama, ne mogu stići do objekata u staroj jezgri gdje se njihova hitna intervencija zahtjeva. Ovakva situacija neupitno ugrožava imovinu i živote stanovnika stare jezgre te turista koji tamo u velikom broju borave u ljetnim mjesecima, a zbog postojećeg rizika su postale upitne i dozvole za rad hotela i objekata za turistički smještaj koji se nalaze u samom srcu stare jezgre Fažane kao i njihovo oglašavanje na svjetski priznatim i korištenim platformama www.booking.com i www.airbnb.com.

Posebno su ugroženi stanovnici Fažane i njihove kuće kao i gosti hotela odnosno turističkog najma, zatim ugostiteljski objekti  te Župna crkva na Trgu Sv. Kuzme i Damjana i Trg Piazza Grande te  ulice koje su vezane za navedene trgove, odnosno Trg Stare Škole, Ulica Viktora Cara Emina, Ulica Jurina i Franina, Omladinska ulica, Ribarska ulica, i Ulica Žrtava fašizma. Nadalje, spomenuti dokumenti zaštite od požara, točnije Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plan zaštite od požara Općine Fažana, nisu revidirani i usklađeni sa stvarnim stanjem niti jednom od 2014.g.

Udruga dala prijavu, proveden je nadzor

S ciljem smanjenja navedenog rizika, Udruga Duh Stare Fažana proteklog je ljeta podnijela prijavu Odjelu Inspekcije, Službe civilne zaštite Pazin, Područne civilne zaštite Rijeka, Ravnateljstva civilne zaštite, Ministarstva unutarnjih poslova temeljem koje prijave je proveden inspekcijski nadzor u Općini Fažana dana 19.08.2020.g. sukladno Zakonu o zaštiti od požara.

Članovi Udruge Duh Stare Fažane su proteklih dana u razgovoru s više članova Općinskog Vijeća Fažane, saznali da Jedinstveni upravni odjel Općine Fažane i načelnik nisu obavijestili vijećnike o provedenom inspekcijskom nadzor niti su Općinskom vijeću proslijedili zapisnik o inspekcijskom nadzoru na uvid iako je dio ustanovljenih mjera za otklanjanje propusta u nadležnosti Općinskog vijeća te Općinsko vijeće ima dužnost i odgovornost ispuniti naložene mjere u utvrđenim rokovima unatoč tome što su od tada održane dvije sjednice Općinskog vijeća Fažane.

Naime, Zapisnikom o inspekcijskom nadzoru je, među ostalim, utvrđena mjera donošenja nove Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plana zaštite od požara Općine Fažana, a za čije izvršenje je zapisnički određeni istekao 17.11.2020.g. Nadalje, sukladno Pravilniku o planu zaštite od požara, donošenje navedenih dokumenata spada u nadležnost Općinskog vijeća koje može odlučiti da će dokumente izraditi stručni tim. Vijećnici Općine Fažana su, međutim, ovu informaciju dobili tek 23.11.2020.g., odnosno dva dana prije datuma ovog dopisa, i to samo po upozorenju koje im je Predsjednica udruge Duh Stare Fažane usmenim putem uputila. Ovakvo postupanje Načelnika još jedan je primjer njegovih tendencija ka netransparentnom postupanju i uzurpaciji zakonskih nadležnosti Općinskog Vijeća. Odluka o izradi revizije dokumenata zaštite od požara isključiva je zakonom propisana nadležnost Općinskog Vijeća, kao i odluka o tome da li da se za reviziju angažira stručni tim, koliko ponuda da se pošalje i kome.

Traže sazivanje sjednice

Napominjemo da građani stare jezgre Fažane i članovi Udruge Duh Stare Fažane nisu suglasni sa dijelovima zapisnika o inspekcijskom nadzoru, a pogotovo s konstatacijom „da su vatrogasni pristupi objektima stare jezgre Fažane prohodni i slobodni u punoj širini“ jer na dan 19.09.2020.g, u jeku turističke sezone, do objekata u staroj jezgri nisu mogli stići ni obična putnička vozila, a pogotovo ne vozila hitne medicinske pomoći i vatrogasna vozila. Zaključno s pisanjem ovog dopisa pristup Trgu Sv. Kuzme i Damjana Titovom rivom od rampe Badela, koji pristup jedini udovoljava zakonom propisanim uvjetima za vatrogasne pristupe do samog centra stare jezgre i do hidranata koji se tamo nalaze je i dalje neprohodan za interventna vozila.

Nadalje, uz zapisnik nije dostavljena dokazna dokumentacija, a ponajprije fotografije iz kojih proizlazi zaključak o prohodnosti vatrogasnih pristupa staroj jezgri Općine Fažana niti zapisnik sadrži grafičke prikaze ili tekstualne opis požarnih puteva, prilaza i pristupa nad kojim je proveden nadzor. Nadalje, smatramo da su učinjeni i drugi propusti u provedbi inspekcijskog nadzora zbog čega spremamo pritužbu Ministarstvu unutarnjih poslova na rad Odjela inspekcije i zahtjev za dopunu informacije kojim tražimo dostavu dokumentacije na temelju koje su utvrđene činjenice koje se paušalno navode u zapisniku o provedenom inspekcijskom nadzoru.

Dužnost nam je ovdje upozoriti predsjednika i sve vijećnike Općinskog vijeća Općine Fažana da nije pitanje hoće li, nego je pitanje kada će ovakvo nepoštovanje Zakona o zaštiti od požara te zapuštanje i neodgovorno ponašanje nadležnih službi i čelnika Općine Fažana u vezi sa provedbom adekvatnih mjera zaštite stare jezgre od požara rezultirati ozbiljnim posljedicama po život i zdravlje ljudi i po očuvanje objekata na lokaciji zaštićene kulturno povijesne cjeline naselja Fažana. Smatramo da je neodrživa ovakva situacija zbog koje su udruga i žitelji stare jezgre primorani na ovaj način skrbiti o svojim osnovnim, zakonom zaštićenim pravima na  zaštitu  života, zdravlja i nekretnina. Slijedom navedenog, udruga Duh Stare Fažane upućuje ovaj dopis Predsjedniku i svim vijećnicima Općinskog Vijeća Općine Fažana i pozivaju Vas da zaštitite potrebe svih mještana, gostiju i obrtnika stare jezgre Fažane te da u tu svrhu poduzmete sve mjere iz vaše nadležnosti, a kako bi postigli zajednički cilj u interesu Općine Fažana i njezinih građana čije ste potrebe dužni promicati i štititi, sa zamolbom da:

- Predsjednik Vijeća sazove u što kraćem mogućem roku tematsku sjednicu Vijeća na kojoj će se donijeti odluke o reviziji dokumenata zaštite od požara i o načinu provođenja iste, diskutirati hitna pitanja od javnog interesa u vezi nedostatka adekvatne požarne zaštite na području stare jezgre Fažane, odnosno provođenje mjera efektivne zaštite od požara stare jezgre Fažane te pokretanje pitanja odgovornosti Načelnika i Jedinstvenog upravnog odjela Općine Fažana koji već godinama krše propise o zaštiti od požara i također ne obavještavaju Općinsko vijeće o problemima i propustima iz djelokruga zaštite od požara i o stanju na terenu.

Traže zabranu davanja koncesija na nekim površinama

- Predsjednik Vijeća prisustvuje kontrolnom nadzoru kojeg provodi Odjel inspekcije po isteku zapisničkih rokova za izvršenje određenih mjera te da hitno uputi nadležnoj službi MUP-a zahtjev za produženje roka provedbe mjera inspekcijskog nadzora uz obrazloženje da Vijeće nije imalo saznanja o inspekcijskom nadzoru i naloženim mjerama i rokovima za njihovo izvršenje, da im Načelnik Općine Fažana nije dostavio revidirani tekst Procjene ugroženosti i Plana zaštite od požara, te da se nije donijela Odluka Vijeća o reviziji dokumenata zaštite od požara, provela Zakonom o zaštiti od požara propisana obveza javnog uvida i javne rasprave koje treba provesti u punom zakonskom opsegu obzirom da je riječ o dokumentima od javnog interesa i odlučne važnosti za zaštitu života, zdravlja i nekretnina građana te za očuvanje kulturne baštine.

- Da se pravovremeno pokrene postupak davanja u koncesiju pomorskog dobra na Titovoj rivi u djelu od rampe kod Badela do Trga Sv. Kuzme i Damjana kako bi ugostitelji mogli prije naredne ljetne  sezone izmjestiti dio stolova na rivu uz more sa požarnog puta koje im je Načelnik prethodnih sezona sam i nezakonito odobravao da stave na požarni put, te da se na taj način osigura 3 metra danonoćna prohodnost požarnog puta do Trga Sv. Kuzme i Damjana, a da se ugostiteljima pritom ne umanji broj stolova koje su imali u ljetnoj sezoni posljednjih godina.

- Da se u skladu sa zakonskim zahtjevima i najboljom praksom struke za ovu oblast, kroz izmjene i dopune postojećih Prostornih i urbanističkih planova Općine Fažana ucrtaju požarni putevi u grafički dio tih planova, što na dan ovog dopisa nije učinjeno, i da se u postupku provede javni uvid.

- Da se hitno pokrenu i provedu izmjene i dopune Odluke o komunalnom redu  i po potrebi drugih općih akta i Statuta Općine Fažana u cilju usklađivanja odredbi istih za važećim zakonima RH, čime će se omogućiti da Općinsko Vijeće i nadležno upravno tijelo preuzmu svoje zakonima propisane ovlasti, odgovornosti i dužnosti  iz djelokruga komunalnog gospodarstva i upravljanja javnim površinama i koncesijama.

O javnoj nabavi

Hitno je zaustaviti  dalje neovlašteno, samovoljno i neodgovorno postupanja načelnika za koje ne postoji uporište u važećim zakonima RH, izričito zabraniti davanje na korištenje javnih površina koje su neophodni požarni putevi, prilazi i pristupi, te izričito propisati u Odluci o komunalnom redu i druge važne uvjete i kriterije, te načela transparentnosti i javnosti na osnovu kojih se odobrava odnosno ograničava korištenje javnih površina, a koji ne postoje u sadašnjoj Odluci o komunalnom redu.

- Dužnost je Općinskog Vijeća da osigura zakonitost svih općih akata za čije je donošenje  zakonima RH ovlašteno tijelo Općinsko Vijeće Općine Fažana, osigura njihovu punu usklađenost sa odredbama važećih zakona RH i u njih unese eksplicitne odredbe koje garantiraju efektivnu provedbu  zakonskih načela univerzalnosti i jednakosti pristupa, transparentnosti, i načela javnosti, kroz  primjenu Zakona o pravu na pristup informacijama i Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenju propisa, akata i drugih dokumenata i odluka kojima se  uređuju pitanja od značaja za prava i interese građana.

U tom smislu Vam skrećemo specijalno pažnju na Pravilnik o provedbi jednostavne nabave Općine Fažane, koji je pre svega nezakonito donio općinski načelnik protivno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi, a  same odredbe spomenutog Pravilnika su protivne načelima javne nabave propisanim Zakonom o javnoj nabavi, te načelima javnosti propisanim Zakonom o pravu na pristup informacijama. Ostajemo u iščekivanju Vašeg odgovora i na raspolaganju smo Vam za sve dodatne informacije te dokumentaciju"; piše u peticiji upućenoj čelnicima Fažane, a u čije ime priopćenje potpisuje Lidija Udovički, predsjednica Udruge Duh Stare Fažane.

loading...

Posljednji komentari

Povezane vijesti

Najnovije vijesti

Istarski Forum

Za sudjelovanje u Istarskom Forumu potrebna je prijava ili registracija i izrada profila

Prijava ili Registracija korisničkog računa

VANJSKI RADNIK/VANJSKA RADNICA

Do: 07.06.2021.

ROVINJ-ROVIGNO, ISTARSKA ŽUPANIJA

SPREMAČ/SPREMAČICA

Do: 07.06.2021.

ROVINJ-ROVIGNO, ISTARSKA ŽUPANIJA

ČUVAR/ČUVARICA PARKINGA

Do: 07.06.2021.

ROVINJ-ROVIGNO, ISTARSKA ŽUPANIJA

BLAGAJNIK/BLAGAJNICA -PRODAVAČ/PRODAVAČICA

Do: 07.06.2021.

ROVINJ-ROVIGNO, ISTARSKA ŽUPANIJA