ROVINJSKI SDP

'Gradonačelnik Paliaga na mala vrata gura izgradnju bazena u bolnici'

0
Konferencija za tisak vijećnika SDP-a
Konferencija za tisak vijećnika SDP-a

Način pružanja i obračun javne usluge prikupljanja komunalnog otpada, Godišnje izvješće o poslovanju Komunalnog servisa i Odluka o prijenosu prava građenja na k.č. 10238 k.o. Rovinj u korist Valbrune sport, bile su teme konferencije za tisak koju su vijećnici SDP-a u Gradskom vijeću Rovinja Petar Radetić, Goran Subotić, Suad Salkić i Nijaz Burgić održali 26. listopada u sjedištu rovinjskog SDP-a.

S obzirom da je 2017. godina prethodila godini u kojoj počinje sakupljanje i zbrinjavanje komunalnog i biorazgradivog otpada, sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom i Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Rovinja, Izvješće o  poslovanju za 2017. godinu trebalo je sadržavati detaljnu analizu onog dijela koji se odnosi na sakupljanje i odvoz komunalnog otpada, kako bi se dobilo kvalitetno polazište za planiranje poslovanja u 2018. godini, sukladno naprijed navedenim propisima. A to znači, formiranje cijene sakupljanja i zbrinjavanja komunalnog i biorazgradivog otpada na osnovu planiranih troškova, a što nije učinjeno, smatraju rovinjski SDP-ovci.

Na osnovu kojih elemenata su povećane cijene odvoza otpada?

„Pitanje je kako se planirao prihod za 2018. godinu i kako se znalo koliko će iznositi troškovi, s obzirom da se ne iskazujete izdvojeno prihode i rashode za ovaj segment usluge, a što je i po zakonu obaveza.

Uspoređujući Planirane prihode od prodanih usluga za 2018. sa ostvarenim u 2017. , vidi se da je Plan za 2018. za oko 1.000.000 kuna manji od ostvarenog u 2017. godini. Zato smo i pitali gradonačelnika i upravu Komunalnog servisa, kako je moguće planirati manje prihode usluga u 2018. od ostvarenog u 2017. godini, a da se istovremeno planira povećanje obima usluga, a koliko vidimo iz dosadašnjih saznanja, i znatno povećanje usluge sakupljanja komunalnog otpada,  s obzirom da  se cijena javne usluge sakupljanje komunalnog otpada naplaćuje  isključivo radi pokrića troškova obavljanja javne usluge“, rekao je Petar Radetić, predsjednik Kluba vijećnika SDP-a u Gradskom vijeću Rovinja.

„Činjenica je da Komunalni Servis ne zna ni približno visinu troškova te javne usluge, a nemaju niti evidenciju građana odnosno domaćinstava, jer su do sada odvoz komunalnog otpada obračunavali prema evidencijama o površini stambenog prostora, na osnovu koje Grad obračunava komunalnu naknadu.

Upravo radi tog ne znanja i nepripremljenosti, Komunalni Servis račune za SRPANJ nije ispostavio sukladno Zakonu i gradskoj Odluci: zato što nije utvrdio troškove prikupljanja komunalnog otpada, niti broj mjesečnih pražnjenja, pa korisnici usluge nisu znali kakav im je spremnik potreban, i stoga što su račune ispostavili i poslali prije nego što su ispunjene i s korisnicima potpisane Izjave, pa se je desilo da su iznosi na računima  nekim korisnicima bili i nekoliko puta veći od prethodnih mjeseci, što je izazvalo revolt i nezadovoljstvo građana“, kazao je Radetić.

Vijećnici su podsjetili da su na Gradskom vijeću postavili i konkretna pitanja: „Zašto Komunalni servis kod obračuna i naplate korisnicima usluge sakupljanja komunalnog otpada  nije poštivao Odluku koju je donijelo ovo Gradsko vijeće?“, „Na osnovu kojih elemenata i saznanja su povećane cijene sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada, kada u Izvješću o poslovanju u 2017. i Programu rada za 2018. nema nikakvih pokazatelja da je to potrebno?“, i „Kojim novcem Komunalni Servis namjerava pokriti trošak nuđenog jednom tjedno besplatnog odvoza komunalnog otpada, kao i pokriti najvjerojatniji gubitak koji će radi toga nastati u poslovanju, kada je Zakonom definirano da se Cijena javne usluge naplaćuje  isključivo radi pokrića troškova obavljanja te javne usluge?“

„Na žalost, konkretnih odgovora nismo dobili, iako je gradonačelnik Marko Paliaga objašnjavao da kada se je donosio Plan za 2018. da se još nije znalo koliko će se plaćati Kaštijun, s druge strane je opet rekao da se cijene neće povećati svima, pa je naveo da će po novome njemu osobno trošak sakupljanja komunalnog otpada biti manji. Upravo ne imanje potrebnih podataka i informacija razlog je što su stvoreni svi ovi problemi vezani za sakupljanje i naplatu komunalnog otpada“, rečeno je na presici.

Izgradnja bazena u bolnici umjesto u zoni Monvi - Cuvi

Druga tema konferencije za medije bio je Prijedlogu Odluke o prijenosu prava građenja na k.č. 10238 k.o. Rovinj u korist trgovačkog društva Valbruna sport d.o.o. Rovinj, „za koju je predsjednik Gradskog vijeća rekao da se radi samo o formalnoj odluci, u stvarnosti znači, na mala vrata financiranje izgradnje bazena u Županijskoj bolnici Dr. Martin Horvat, kojem je u prijedlogu ove Odluke i konkretizirano ime u „Lječilišni gradski bazen u sklopu bolnice“.

SDP-ovci su istakli da ta odluka ima svega tri točke.

U prvoj točki je navedeno da se pravo građenja daje temeljem Ugovora zaključenog između Grada Rovinja i Istarske županije, te da je prema tom Ugovoru Grad Rovinj ovlašten prenijeti pravo građenja na Valbruna sport. Navedeno je i da je predmetni Ugovor sastavni dio ove Odluke.

U drugoj točki se kaže da je to podrobnije uređeno prijedlogom Ugovora o prijenosu prava građenja, i da je sastavni dio Odluke, ali taj Ugovor u materijalu vijećnici nisu dobili.

U trećoj točki se ovlašćuje gradonačelnika za potpisivanje Ugovora o prijenosu prava građenja. 

„Na Županijskoj skupštini je koliko znamo, raspravljano i donijeta je Odluka o prijenosu prava građenja, s elaboratom i idejnim projektima, a u ime Grada Rovinja si je sva prava odlučivanja o tome uzeo gradonačelnik. Ugovor o osnivanju prava građenja koji je potpisan sa Županijom je ovdje naveden kao sastavni dio Odluke, pa će se valjda to smatrati da je i Ugovor donijelo Gradsko vijeće. Inače Ugovor je na snazi od 01.06.2018., a Grad je po njemu preuzeo i financijsku obavezu u iznosu od 92.700 eura. Pravo građenja je prema Ugovoru dato na 30 godina, a rok je počeo 30.06.2018.

Ugovor o prijenosu prava građenja nam se vjerojatno ne želi pokazati, ali prema drugoj točki ove Odluke je njen sastavni dio, pa će se vjerojatno smatrati da je i on prihvaćen na Gradskom vijeću“, kaže Radetić te upozorava: 

„Učinjen je već i treći korak, a da Gradski vijećnici još uvijek nemaju nikakve informacije o tome: kakav bi to bazen trebao biti, kako bi se uredilo odnose između bolnice i Grada za njegovo korištenje, koliko bi koštala njegova izgradnja, kao i godišnji troškovi operativnog korištenja, kako se planira pristup bazenu; sportskim klubovima, školskim učenicima, građanima i slično.“

Inače Gradsko vijeće je još 12. ožujka 2009. godine donijelo Detaljan plan uređenja sportsko – rekreacione zone Monvi – Cuvi, u kojemu je planirana izgradnja i sportsko-rekreacijskog bazena.

„Pokušava se javnosti plasirati informacija da smo mi protiv izgradnje bazena u Bolnici, iako to nikada nismo rekli, ali smo protiv toga da se to radi autoritetom sile, već tražimo da se poštuju zakoni i demokratska procedura, neovisno o tome kako će na kraju odlučiti većina, što u dosadašnjem tijeku aktivnosti nije bilo“, rečeno je na presici. 

Zašto se ne izradi usporedna analiza?

Vijećnici SDP-a u Gradskom vijeću Rovinja na kraju pitaju zašto se ne izradi usporedna analiza izgradnje lječilišnog bazena na osnovu  prava građenja na određeno vrijeme u bolnici Dr. Martin Horvat i izgradnje sportsko-rekreacionog gradskog bazena na lokaciji Monvi - Cuvi, kako je Urbanističkim planom i planirano.

„Ukoliko je od početka bio cilj da se izgradi lječilišni bazen u bolnici, s obzirom da je postojeći, prema riječima ravnatelja bolnice i aktualnog vijećnika IDS-a dr. Marinka Radea u derutnom stanju i da se ga za par godina više neće moći koristiti, pa ako se ne izgradi novi da će izgubiti pacijente i da će se i bolnica moći zatvoriti, trebalo je pristupiti drukčije.

S obzirom da se radi o Županijskoj bolnici, trebalo je pristupiti na isti način kao i s drugim županijskim projektima, a da bi se Rovinj svakako trebao uključiti sa većim udjelom.

Dok ne budemo imali jednu sveobuhvatniju informaciju sa konkretnim pokazateljima, jasno da ovakve prijedloge ne možemo prihvatiti“, rekao je Petar Radetić, predsjednik Kluba vijećnika SDP-a u Gradskom vijeću Rovinja. (N.Č.)

loading...

Posljednji komentari

Povezane vijesti

Najnovije vijesti

Istarski Forum

Za sudjelovanje u Istarskom Forumu potrebna je prijava ili registracija i izrada profila

Prijava ili Registracija korisničkog računa

SPREMAČ/ICA - CLEANER

Do: 20.06.2020.

POREČ-PARENZO, ISTARSKA ŽUPANIJA

MESAR/ ICA - BUTCHER

Do: 20.06.2020.

POREČ-PARENZO, ISTARSKA ŽUPANIJA

KUHAR / ICA

Do: 30.06.2020.

POREČ-PARENZO, ISTARSKA ŽUPANIJA

SERVIR / KA

Do: 30.06.2020.

POREČ-PARENZO, ISTARSKA ŽUPANIJA