što kaže povjerenstvo?

Načelniku Vrsara otac u upravi komunalnog poduzeća

0
Ivan Gerometta
Ivan Gerometta

Povjerenstvo ukazuje Ivanu Gerometti, općinskom načelniku Općine Vrsar da u cilju zaštite vlastite vjerodostojnosti i radi otklanjanja svake sumnje da je koristio navedenu dužnost za probitak povezane osobe, imenuje svog zamjenika ili neku drugu osobu kao predstavnika Općine Vrsar u Skupštini trgovačkog društva Montraker te da se kao načelnik Općine Vrsar izuzme od svakog oblika sudjelovanja u postupcima javne i jednostavne nabave u kojima se kao ponuditelj javlja to trgovačko društvo, navodi se u mišljenju Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa od 21. rujna.

Zahtjev za davanjem mišljenja Povjerenstva podnio je sam Ivan Gerometta, koji je naveo da je na lokalnim izborima održanim 21. svibnja 2017. izabran za načelnika Vrsara, koji je, uz Općinu Funtana, vlasnik i osnivač komunalnog trgovačkog društva Montraker. Sukladno Statutu društva načelnik Vrsara čini Skupštinu društva. Gerometta nadalje navodi da je 2006. godine njegov otac Armido Gerometta bio imenovan članom Uprave tog trgovačkog društva te je potom 9. srpnja 2015. ponovno imenovan na istu dužnost. Dužnosnik od Povjerenstva traži mišljenje predstavljaju li navedene okolnosti situaciju sukoba interesa.

Na zahtjev Povjerenstva načelnik je 11. rujna 2017. dostavio Odluku o podjeli i prijenosu poslovnog udjela u trgovačkom društvu Montraker od 11. travnja 2017., Ugovor o prijenosu poslovnog udjela u trgovačkom društvu Montraker, Odluku o izmjeni izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću u Društveni ugovor od 4. svibnja 2017., te Društveni ugovor trgovačkog društva Montraker od 4. svibnja 2017., Odluku o pristupanju izmjeni i dopuni Strategije razvoja Općine Vrsar za razdoblje do 2020. te popis članova društva.

Uvidom u podatke sudskog registra Trgovačkog suda u Pazinu utvrđeno je da su kao osnivači, tj. članovi Motrakera upisane Općina Vrsar i Općina Funtana. Kao osobe ovlaštene za zastupanje društva upisani su Nataša Radin Trifunović i Armido Gerometta, piše u mišljenju Povjerenstva.

Povjerenstvo je izvršilo uvid u Odluku o podjeli i prijenosu poslovnog udjela u Montrakeru koju je Općinsko vijeće Općine Vrsar donijelo na sjednici održanoj 11. travnja 2017.. Člankom 2. navedene Odluke utvrđeno je da je dana 24. veljače 2017.g. Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za rješavanje sporova o pravima općina, gradova i županija donijelo Odluku kojom je utvrđeno da se osnivačka prava, odnosno udjeli u temeljnom kapitalu trgovačkog društva Montraker dijele na način da udio Općine Vrsar u temeljnom kapitalu iznosi 82,06%, a udio Općine Funtana­ 17,94%, navodi se u obrazloženju Povjerenstva.

"S obzirom da je Društvenim ugovorom trgovačkog društva Montraker određeno da Skupština imenuje i opoziva Upravu te da odluke donosi natpolovičnom većinom glasova, Ivan Gerometta kao predstavnik većinskog vlasnika u Skupštini tog trgovačkog društva ima mogućnost izravno odlučivati o tome tko će obavljati funkciju člana Uprave istog, odnosno hoće li i nadalje tu funkciju obavljati njegov otac. U opisanim okolnostima može se smatrati da privatni interes dužnosnikovog oca kao s dužnosnikom povezane osobe može utjecati na nepristranost dužnosnika prilikom odlučivanja o imenovanju i opozivu članova Uprave predmetnog trgovačkog društva", smatra Povjerenstvo.

Povjerenstvo stoga ukazuje općinskom načelniku Vrsara da u cilju zaštite vlastite vjerodostojnosti i radi otklanjanja svake sumnje da je koristio navedenu dužnost za probitak povezane osobe, imenuje svog zamjenika ili neku drugu osobu kao predstavnika Općine Vrsar u Skupštini Motrakera, navodi se u mišljenju. Povjerenstvo upućuje Ivana Geromettu da se, zbog svoje povezanosti s članom Uprave trgovačkog društva Motraker izuzme od svakog oblika sudjelovanja u postupcima bilo javne, bilo jednostavne nabave radova i usluga koje se ne smatraju komunalnim djelatnostima, a u kojima se kao ponuditelj javlja Montraker. Na opisani način osigurat će se postupanje dužnosnika u skladu s načelima obnašanja javnih dužnosti propisanih člankom 5. ZSSI-a, navodi Povjerenstvo.

Najnovije vijesti

Istarski Forum

Za sudjelovanje u Istarskom Forumu potrebna je prijava ili registracija i izrada profila

Prijava ili Registracija korisničkog računa