Uređena prometnica u Lošinjskoj i nova parkirališta u Hvarskoj ulici