reagiranje

Črnac Rocco: Rabar je neistinama naštetio mom profesionalnom ugledu

8
Maria Črnac Rocco
Maria Črnac Rocco

Maria Črnac Rocco, pročelnica Ureda Gradskog vijeća i gradonačelnika Rovinja reagirala je 19. srpnja na tiskovnu konferenciju vijećnika HDZ-a u Gradskom vijeću Rovinja Sergia Rabara. Njeno reagiranje donosimo u cijelosti:

"Molim Vas za objavu mog reagiranja na članak gdina Sergia Rabara obzirom da u više navrata spominje kršenje Statuta i Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno. Kako sam osobno odgovorna, kao Pročelnica Ureda Gradskog vijeća i gradonačelnika, za stručnu pripremu i organizaciju sjednica Gradskoga vijeća, smatram da je iznesenim neistinama gospodin Rabar doveo u pitanje moju profesionalnost i time naštetio mom profesionalnom ugledu. Pokušati ću redom ukazati na izrečene neistine:

Zastupljenost talijanske nacionalne zajednice  od 22.4% u radnim tijelima Gradskoga vijeća nije protivna Statutu. U članku 60. Statuta Grada Rovinja-Rovigno propisano je da se „pripadnicima talijanske nacionalne manjine zajamčuje zastupljenost u Gradskome vijeću s najmanje 4 člana“,  što od ukupnog broja vijećnika (17) predstavlja 23,53%. To je u skladu sa člankom 21. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, koji propisuje da „Jedinice lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave u kojima pripadnici nacionalnih manjina ne čine većinu stanovništva mogu svojim statutima odrediti da se u predstavničko tijelo JLS odnosno JP(R)S biraju pripadnici nacionalnih manjina ili veći broj pripadnika nacionalnih manjina nego što proizlazi iz njihovog udjela u ukupnom stanovništvu jedinice.“

Statut Grada Rovinja-Rovigno i Poslovnik Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno javno su objavljeni dokumenti, pa kao takvi dostupni i poznati svima prema „Ignoratia legis non exusat“ principu koji se primjenjuje na sve zakone i propise. Vijećnici dobivaju poziv za sjednicu, prijedlog dnevnog reda i materijale za Vijeće, sukladno članku 107. st.1. Poslovnika, elektroničkim putem 10 dana prije održavanja sjednice. Obzirom da svim vijećnicima šaljem također i sms poruku da su im materijali dostupni na njihovim tabletima, s ekrana mog mobitela čitam da sam obavijest o dostupnosti materijala za sjednicu koja se održala 11. srpnja svim vijećnicima poslala 30. lipnja u 14.45 sati. Tako da je insinuacija gdina Rabara da je sasvim slučajno doznao za dnevni red, neistina.

Nije točno da prema Zakonu „tek s 35% pripadnika manjinske zajednice imaju pravo na jezik, pismo, govor, škole, obrazovanje“ već je u članku 12.st.2 Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina propisano: „Ravnopravna službena uporaba jezika i pisma kojim se služe pripadnici nacionalne manjine ostvaruje se i kada je to predviđeno međunarodnim ugovorima koji, sukladno Ustavu Republike Hrvatske, čine dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske i kada je to propisanom statutom jedinice lokalne samouprave ili statutom jedinice područne (regionalne) samouprave…“

Člankom 38. Statuta definirano je tko predstavlja talijansku nacionalnu manjinu u gradu Rovinju-Rovigno, a to je Zajednica Talijana „Pino Budicin“ Rovinj-Rovigno. Sukladno članku 33. st.2. Poslovnika sastav radnih tijela mora odgovarati stranačkoj strukturi Vijeća i zastupljenosti talijanske nacionalne zajednicu u Vijeću. Slijedom izbornih rezultata, IDS-DDI dobio je 11 vijećničkih mandata, SDP 4, HDZ 1 i Živi zid 1 vijećnički mandat. Prema odluci o radnim tijelima Gradskoga vijeća usvojene 11. srpnja 2017., oporba je nad-zastupljena, kako je vidljivo u tablici koja slijedi:

Sukladno članku 36. st.1. Poslovnika Gradskoga vijeća grada Rovinja-Rovigno, „Predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi radnih tijela biraju se javnim glasovanjem…na prijedlog predsjednika Vijeća, uz prethodno mišljenje klubova vijećnika.“

Mišljenje klubova (rovinjsko Gradsko vijeće ima oformljena 2 kluba vijećnika, onog IDS-a-DDI-a i SDP-a) može biti pribavljeno i usmenim i pismenim putem i nije obvezujuće. Predsjednik Gradskog vijeća je ovoga puta mišljenje pribavio od predstavnika svih stranaka zastupljenih u Vijeću na jednom zajedničkom sastanku (kojeg spominje i gospodin Rabar), a od Kluba vijećnika SDP-a dobio je i pismeno mišljenje, odnosno amandmane na svoj prijedlog.

Prava i dužnosti Komisije za pitanja i zaštitu prava autohtone nacionalne zajednice regulirane su člankom 34. Poslovnika, a prava svih manjina u glavi X. Statuta Grada Rovinja-Rovigno.

Gospodin Rabar je samo na kratko napustio sjednicu Gradskoga vijeća i to u njezinom prvom dijelu, jer je glasovao za drugu (ujedno i posljednju) točku dnevnoga reda, odnosno za odluku o raspoređivanju sredstava u 2017. godini za redovan rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskome vijeću Grada Rovinja-Rovigno. Naravno, osim svjedočanstva svih prisutnih u Sali, ovome svjedoči i zapisnik sa sjednice. Greške se uvijek i svima mogu dogoditi, ali kako je iz gore podastrtog objašnjenja vidljivo, u slučajevima o kojima govori gospodin Rabar, do grešaka došlo nije, navodi se u reagiranju Marije Črnac Rocco.

Najnovije vijesti